AIS - AUTOMATIC INFORMATION SYSTEM

gör på elektroniska sjökort och/eller i radar det möjligt att se, och själv bli sedd, av andra fartyg. Fartygen är utrustade med en transponder ombord som sänder ut information om fartyget. Informationen sänds på VHF (kanal 87 och 88A) varför dess räckvidd är begränsad.

Förutom att GPS-positionen visas både grafiskt och som siffervärden, framgår det även hur ofta uppdateringen sker.
Kurs över grund liksom Fart över grund visas och om fartyget girar. Tekniken medger att ett annat fartygs gir kanske upptäcks på 10 sek; i radar tar det 1-3 min.
Fartygets status - om det är på väg, ligger till ankars, ej är manöverfärdig m.m. - kan visas liksom dess namn, anropssignal, MMSI-nr, IMO-nr, fartygstyp, längd, bredd, djupgående, destination, antennplacering ombord m.m.

Systemet är från 1/1 2005 obligatoriskt för handelsfartyg över 300 GT. Vid fel eller avsaknad av AIS kontaktas fartygen direkt på VHF av VTS-centralerna och uppmanas åtgärda felet.

Hur dåligt radareko din båt än är, ökar din möjlighet att bli upptäckt eftersom transpondern visar dig. Dessutom skyms inte AIS av land, dåligt väder eller dylikt lika förödande som radarn. Detta kan bl.a. leda till en än effektivare sjöräddning.
Å andra sidan kan det initiera att fler bemannade funktioner stängs och viljan att passa VHF kanal 16 ytterligare minskar.

AIS-sändare för fritidsbåtar är f.n. mycket dyra men mottagare kan fås för under 5.000:-. Mottagare kan också anslutas till en hemmadator. Därigenom kan intresserade följa trafiken i närområdet.
Två AIS-mål i Öresund. Markerat mål visar fartygets namn, kurs och fart över grund. Information om det andra målet syns i rutan. Båda målen visar fartvektorer för 60 minuter.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.